LIIKUNTA JA TERVEYSTIETOLiikunta ja Terveystieto

Kimpisen lukio

   

Liikunta

      

Liikuntakurssit

      

Painotteisuus

      

Linkit

      

Liikunnan itsearviointi

   

Terveystieto

Kimpisen kouluLiikunnan opetussuunnitelmaLiikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Liikunnan myönteiset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista koulutyössä. Liikunnassa opiskelija ilmaisee itseään ja kokee elämyksiä. Se on toiminnallinen oppiaine, jossa kehitetään opiskelijoiden fyysis-motorisia ominaisuuksia sekä tuetaan heidän tasapainoista kasvuaan ja kehitystään. Liikunnan avulla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja yhteenkuuluvuutta, ohjataan vastuullisuuteen ja reilun pelin hengen ymmärtämiseen sekä hyviin tapoihin. Liikunnanopetus tukeutuu eettiseen ja esteettiseen arvopohjaan.

Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan avulla opiskelijaa ohjataan ymmärtämään hyvän kunnon merkitys jaksamiselle ja työkyvylle. Monipuolisella liikunnan opetuksella luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.

Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon vuodenajat ja paikalliset olosuhteet. Opetusjärjestelyinä käytetään yksilö-, pienryhmä- sekä ryhmäopetusta. Suomalaisen liikuntakulttuurin perinteet otetaan huomioon valittaessa liikuntamuotoja. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Opetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon turvallisuus, monikulttuurisen oppilasaineksen erityistarpeet sekä uskonnollinen vakaumus.


Opetuksen tavoitteet

Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
- kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa
- saa valmiuksia omaehtoiseen liikuntaharrastukseen
- osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itselleen tavoitteita
- toimii hyvien tapojen mukaisesti, noudattaa sovittuja sääntöjä sekä osaa liikkua luonnonarvoja kunnioittaen
- osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä.


Arviointi

Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen sekä taidot, tiedot ja toimintakyky.


Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua uusiin lajeihin. Tarvittaessa opetusta eriytetään opiskelijalähtöisesti. Kurssien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vuodenajat niin, että pakollisten kurssien aikana pyritään harjoittamaan kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa. Opetuksessa tulee korostaa liikunnan vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelussa huomioidaan turvallisuus ryhmiä muodostettaessa.


Li1. Taitoa ja kuntoa

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- jatkaa peruskoulussa opittujen liikuntataitojen syventämistä ja harjoittamista
- saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan
- saa myönteisiä liikuntakokemuksia
- tutustuu mahdollisuuksien mukaan uusiin liikuntalajeihin
- ymmärtää monipuolisen fyysisen kunnon harjoittamisen periaatteet ja toimii terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävästi.

Keskeiset sisällöt
- fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi
- lihashuolto ja rentoutus
- sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
- voimistelu eri muodoissaan
- tanssi eri muodoissaan
- talviliikunta
- uinti ja vesipelastus
- yleisurheilu
- suunnistus ja luontoliikunta


Li2.Liikuntaa yhdessä ja erikseen

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- monipuolistaa lajitaitojaan ja -tietojaan
- saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen
- saa ohjausta henkilökohtaisen, terveyttä edistävän liikuntaharrastuksen aktivoimiseen
- oppii vastuulliseen toimintaan itsenäisesti ja ryhmässä
- oppii arvostamaan ja ylläpitämään terveyttä ja työkykyä
- kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Keskeiset sisällöt
- fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus
- sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit
- voimistelu eri muodoissaan
- tanssi eri muodoissaan
- talviliikunta
- kuntouinti ja vesiliikunta
- luontoliikunta
- jokin uusi liikuntalaji

Syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on opiskelijalähtöisyyden korostuminen, yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja koulun yhteishengen vahvistaminen. Syventävien kurssin sisältöjen tarkentaminen tapahtuu opiskelijoiden kanssa yhdessä.


Li3. Virkisty liikunnasta

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu yhdestä tai useammasta liikuntamuodosta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kurssin sisällön.


Li4. Yhdessä liikkuen

Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän yhteistoiminta.


Li5. Kuntoliikunta

Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan tehostaminen, oman kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Opiskelijat laativat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman kurssille, joka toteutetaan sekä itsenäisesti että ryhmässä. Opettaja tarkentaa sisällön yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Soveltavat kurssit:

Kurssit toteutetaan tytöt ja pojat erikseen tai sekaryhminä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Li6. Wanhat tanssit

Li7. Mailapelit

Perehdytään tavallisimpiin mailapeleihin: tennikseen, sulkapalloon, squashiin, golfiin ja salibandyyn

Li8. Palloilu 1

Li9. Palloilu 2

Li10. Tanssi 1

Li11. Tanssi 2

Li12. Luova tanssi

Li13. Rentous, virkistys ja stressin poisto

Li14. Liikunnanohjauskurssi

Li15. Liikuntadiplomi

Diplomisuoritus on koko lukioaikainen opinnäyte liikunnan alalta. Osa-alueina portfolio, terveystiedon tutkielma, oma erityisosaaminen ja fyysinen suorituskyky: ( kestävyys-, lihaskunto- ja motoriikkatestit ). Kurssin voi suorittaa, kun on suorittanut vähintään 5 liikuntakurssia.

Li16. Laskettelu ja lumilautailukurssi Lapissa

Kurssin tavoitteena on perehtyä lasketteluun, lumilautailuun, hiihtoon ja telemark-hiihtoon.
Kurssi toteutetaan leirikouluna. ( Kurssi on maksullinen. )

Li17. Kilpaillen ja harrastaen

Li18. Retki ja seikkailukurssi

Liikuntapainotteisen ryhmän kurssit:

Liikuntalinjalaiset suorittavat pakollisten kurssien lisäksi seuraavat kurssit. Liikuntalinjalaiset voivat valita liikunnan syventäviä ja soveltavia kursseja, mikäli se muun opiskelun kannalta on mahdollista.

Lk1. Palloilukurssi

Perehdytään eri palloilumuotojen tekniikkaan ja taktiikkaan.
Suoritus 1. vuonna.

Lk2. Mailapelikurssi

Perehdytään eri mailapelien tekniikkaan ja taktiikkaan. Suoritus 1. vuonna.

Lk3. Kuntokurssi

Perehdytään erilaisiin lihaskuntoa, kestävyyttä, koordinaatiokykyä, rytmitajua ja notkeutta parantaviin liikuntamuotoihin. Suoritus 1. vuonna.

Lk4. Retkeilykurssi

Pyritään fyysisen ja henkisen sietokyvyn kehittämiseen sekä opetellaan retkeilytaitoja pyöräillen, patikoiden ja meloen. Suoritus 3. vuonna.

Lk5. Liikunta talvella

Perehdytään talvisiin liikuntamuotoihin ja toteutetaan pienimuotoinen hiihtovaellus päiväretkenä. Suoritus 2. vuonna.

Lk6. Liikuntatapahtumat, niiden suunnittelu ja ohjaus

Perehdytään liikuntatuokioiden ohjaamiseen. Suunnitellaan ja ohjataan harjoitustuokio erilaisille ryhmille.
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Liikunta ja terveystieto
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003